2022-08-21

برنامه غذایی زیتون

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات زیتون و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-07-26

برنامه غذایی چغندر قند

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع چغندر قند و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط […]
2022-07-17

Sufficient Calcium even in Hot weather

کلسیم کافی است، حتی در گرما مقدمه افزایش کمی و کیفی میوه ها و ویژگی های تغذیه ای آنها، نقش مهمی در بازارپسندی و درآمد باغداران […]
2022-07-05

برنامه غذایی هندوانه

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع هندوانه و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-06-01

برنامه غذایی انگور

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات انگور و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-05-15

A review of Ortho-Ortho isomers content in Fe EDDHA fertilizers

نگاهی دیگر بر عدد ortho-ortho در کودهای آهن کلات شده EDDHA مقدمه: آهن (Fe) یکی از مهمترین عناصر ضروری برای زندگی و رشد گیاهان است که […]
2022-05-10

برنامه غذایی انار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات انار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-04-26

برنامه غذایی سیب زمینی

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع سیب زمینی و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط […]
2022-04-16

Resistant plants reduce pesticides application

مقدمه: عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاهان و همچنین میکروارگانیسم ها مهم هستند و این دو، عاملی مهم در کنترل بیماری های گیاهی نیز به […]
فارسی