2022-06-01

برنامه غذایی انگور

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات انگور و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-05-15

A review of Ortho-Ortho isomers content in Fe EDDHA fertilizers

نگاهی دیگر بر عدد ortho-ortho در کودهای آهن کلات شده EDDHA مقدمه: آهن (Fe) یکی از مهمترین عناصر ضروری برای زندگی و رشد گیاهان است که […]
2022-05-10

برنامه غذایی انار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات انار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-04-26

برنامه غذایی سیب زمینی

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع سیب زمینی و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط […]
2022-04-16

Resistant plants reduce pesticides application

مقدمه: عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاهان و همچنین میکروارگانیسم ها مهم هستند و این دو، عاملی مهم در کنترل بیماری های گیاهی نیز به […]
2022-04-13

برنامه غذایی درختان هسته دار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات درختان هسته دار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن […]
2022-04-08

برنامه غذایی مرکبات

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات مرکبات و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-03-29

برنامه غذایی غلات

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع غلات و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-01-30

آغاز فصل رشد: نیاز گیاه به حمایت کشاورز

آغاز فصل رشد: نیاز گیاه به حمایت کشاورز مقدمه: به طور کلی رشد گیاهان توسط دو بخش اصلی اندام های هوایی و ریشه ها انجام می […]
فارسی