بیولوژیک

تنها روش مبارزه با آفات استفاده از سموم شیمیایی نمی‌باشد، کنترل بیولوژیک روشی است که در آن با استفاده از یک عامل بیماری‌زا یا یک حشره رقیب (پارازیتوئید ، پرداتور ، پاتوژن ، آنتاگونیست و یا میکروارگانیسم) ، جمعیت آفات به حدی کاهش می‌یابد تا کمترین خسارت را به کشاورز یا محیط زیست وارد کند.

کنترل بیولوژیک از نظر اقتصادی روشی بهینه است. بر اساس یک مطالعه تخمین زده شده است که در این روش برنامه هایی با موفقیت کامل، در ازای یک واحد سرمایه 32 واحد سود را باز می‌گردانند. با کنترل بیولوژیک، یکی از اصول مدیریت تلفیقی یا  IPM که روشی است مبتنی بر اکوسیستم با هدف جلوگیری و کاهش صدمات ناشی از حمله آفات در طولانی مدت در مزرعه و باغ اجرا می‌شود. با کنترل بیولوژیک، به اهداف IPM  نیز، نزدیک‌تر می‌شویم.

فارسی