سموم

محصولات کشاورزی طی مراحل کاشت تا برداشت توسط آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز خسارت دیده و یا از بین می‌روند. مبارزه شیمیایی نه بهترین روش، بلکه کاربردی‌‌ترین روش در مبارزه با این عوامل خسارت‌زا به شمار می‌رود. با توجه به افزایش جمعیت جهان و تأمین مواد غذایی، مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی الزامی است. اما در میزان مصرف سموم باید دقت داشت زیرا باقی مانده سموم در محیط و محصولات ، سلامت انسان و محیط زیست را به خطر می‌اندازد، بنابراین استفاده از سموم با کیفیت و کم مصرف در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

فارسی