2022-05-10

برنامه غذایی انار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات انار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-04-26

برنامه غذایی سیب زمینی

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع سیب زمینی و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط […]
2022-04-13

برنامه غذایی درختان هسته دار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات درختان هسته دار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن […]
2022-04-08

برنامه غذایی مرکبات

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات مرکبات و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-03-29

برنامه غذایی غلات

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع غلات و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2021-07-25

برنامه غذایی سبزی و صیفی

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع و گلخانه‌های سبزی و صیفی و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در […]
2021-06-30

برنامه غذایی پسته

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات پسته و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2021-06-30

برنامه غذایی درختان دانه دار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات میوه‌های دانه‌دار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط […]
فارسی