به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات میوه‌های دانه‌دار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین از نظر دما، رطوبت، ویژگی‌های خاک و نحوه مدیریت باغ، برنامه تغذیه ای مدون و هدفمند برای درختان دانه دار طراحی کرده اند. توجه داشته باشید این یک برنامه کلی است و بهتر است کشاورزان و باغداران محترم، از کارشناسان محل خود در ارتباط با این برنامه و مشکلات خود مشاوره بگیرند.

دانلود برنامه غذایی

 

فارسی