اکوگارد

این محصول ترکیبی از مواد آلی است که از درختان مخروطی شمال اروپا تهیه شده است. تشکیل شده از لیگنوسولفونیک اسید با وزن مولکولی پایین، که موجب و فعالیت میکروبی خاک می شود، در نتیجه خواص فیزیکی و )CEC( افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی شیمیایی خاک و جذب سایر مواد مغذی مورد نیاز برای گیاه را بهبود می بخشد. تشکیل کمپلکس با کاتیون های معدنی را تقویت می کند و جذب آن توسط گیاه را نیز بهبود می بخشد.

فارسی