محصولات / کودهای امکس / فن فید


امکس فن فید

کود فن فید امکس یک منبع آهن کلات شده، جهت کاربرد برگی در گیاهان مختلف است، از آن جا که عنصر آهن در تشکیل سبزینه و فرایند فتوسنتز اهمیت زیادی داشته و در ایران به دلیل قلیایی بودن خاک‌ها غالبا با کمبود آن مواجه هستیم، لذا فن فید ابزار مناسبی برای رفع خسارت ناشی از کمبود آهن خواهد بود.

فارسی