محصولات / کودهای امکس / سیترومکس


امکس سیترومکس

کود سیترومکس امکس، کمپلکس غلیظی از عناصر روی و منگنز است. این عناصر در افزایش گلدهی در گیاهان مختلف نقش داشته و کمبود آن‌ها در مرکبات نیز به شکل رنگ‌پریدگی و ریزبرگی به شدت به چشم می‌خورد. سیترومکس کود برگی عاری از کلر می‌باشد.

فارسی