محصولات / کودهای امکس / کالمکس


امکس کالمکس

کود کالمکس امکس سوسپانسیون غلیظ کلسیم (%22.5) و دیگر عناصر ریزمغذی می‌باشد. کلسیم در تشکیل دیواره‌ی سلولی، استحکام بافت گیاهی و در نتیجه خاصیت انبارداری میوه نقش اساسی دارد. با توجه به محدودیت‌های جذب کلسیم از طریق خاک، کود برگی کالمکس، منبع مناسبی برای تامین کلسیم در انواع گیاهان است.

فارسی