محصولات / کودهای امکس / کالمکس اولترا


کالمکس اولترا

کالمکس اولترا این محصول با ماده افزودنی AXM تقویت شده است که ورود و انتقال کلسیم به سلولهای گیاهی را حتی در شرایط نامساعد دما و رطوبت، تضمین میکند کلسیم اصلی ترین عنصر در استحکام بافت و مقاومت گیاهان است. اما از آنجایی که این عنصر جزو عناصر کم تحرک است و جذب آن از خاک به راحتی صورت نمیگیرد،گیاهان با کمبود کلسیم مواجه میشوند.

فارسی