محصولات / کودهای امکس / بیو 20


امکس بیو 20

کود بیو بیست امکس، حاوی کلیه‌ی عناصر ماکرو، میکرو و عصاره‌ی جلبک دریایی (کلپک) است که تولید ریشه و رشد را در گیاهان تحریک می‌نماید. این ترکیب به خوبی از طریق برگ‌ها جذب شده و موجب رشد رویشی بهینه در اندام‌های هوایی گیاه می‌گردد.

فارسی