محصولات / کودهای امکس / کینگفول روی/مس/منگنز


امکس کینگفول روی/مس/منگنز

تامین هم زمان عناصر روی، مس و منگنز در کود کینگ فول امکس موجب افزایش کارایی برنامه های تغذیه ای گیاه و بهبود جذب عناصر می گردد. مقدار قابل توجه عنصر روی در تولید هومون های تنظیم کننده رشد موثر است. حضور عناصر مس و منگنز نیز این محصول را به یک ترکیب مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی بویژه در کشت های گلخانه ای تبدیل نموده است.

فارسی