محصولات / کودهای امکس / کا 50


امکس کا 50

کود کا 50 امکس سوسپانسیون غلیظ نیتروژن و پتاسیم است. پتاسیم جزء عناصر اساسی گیاه به حساب می‌آید و حضور آن در گیاه باعث تنظیم آب در اندام‌های گیاهی و کنترل فرایندهای گیاهی می‌شود. گفتنی است، کمبود پتاسیم باعث ضعف رشد، کیفیت و بازدهی محصول می‌شود.

فارسی