محصولات / کودهای امکس / فولیار بورون


امکس فولیار بورون

کود فولیار بورون امکس حاوی عنصر بُر و نیتروژن است. عنصر بُر در انتقال قندها در دیواره‌ی سلولی نقش دارد و کمبود آن باعث شکنندگی در برگ‌ها می‌شود. این عنصر با تاثیر بر ساخت گرده، در گرده افشانی نیز شرکت می‌کند.

فارسی