محصولات / کودهای امکس / سکوئنشیال 1


امکس سکوئنشیال 1

امولسیون محلول در آب سکونشیال 1 حاوی عناصر NPK و عناصر ریز مغذی کلات شده است. از آنجا که فسفر در مراحل اولیه ی رشد رویشی گیاه نقش مهمی دارد کمبود آن اثرات منفی در عملکرد خواهد داشت.کاربرد برگی این کود به ویژه در خاکهای شنی سرد و مرطوب که کمبود عناصر میکرو و ماکرو دارند، توصیه میگردد.

فارسی