محصولات / کودهای امکس / سکوئنشیال۱ + جلبک


امکس سکوئنشیال۱ + جلبک

امولسیون محلول در آب سکونشیال 1+ جلبک حاوی عناصر NPK، منیزیم،عناصر ریز مغذی کلات شده همراه با مقدار قابل توجهی عصاره ی جلبک دریایی است. فسفر در مراحل اولیه ی رشد رویشی گیاه نقش مهمی در توسعه ی ریشه ،میزان رشد گیاه و در نهایت عملکرد دارد. افزودن عصاره ی جلبک به این ترکیب موجب هم افزایی در عملکرد فسفر و تسریع رشد ریشه در مرحله ی حساس استقرار گیاه دارد. استفاده برگی از این کود به ویژه در خاکهای شنی سرد و مرطوب که تثبیت فسفر و کمبود عناصر میکرو شایع است، توصیه می گردد.

فارسی