محصولات / کودهای امکس / زینرجی


امکس زینرجی

کود زینرجی امکس ترکیبی بی مانند از روی و مس است. عنصر روی در شکل‌گیری و فعال سازی هورمون‌های تنظیم کننده‌ی رشد ریشه و تشکیل میوه نقش دارد. عنصر مس نیز با تاثیر بر فتوسنتز، حفظ ساختار گیاه، فعال‌سازی چند سیستم آنزیمی و سرکوب کردن بیماری‌های گیاهی به عملکرد و سلامت گیاه کمک بسیار زیادی می‌کند.

فارسی