محصولات / کودهای امکس / بیوهیومات


امکس بیوهیومات

بیوهیومات امکس مایع تیره رنگی حاوی اسید های هیومیک (هیومیک اسید/ فولویک اسید/ هیومین) است. بیوهیومات بعنوان یک منبع انرژی برای میکروارگانیسم های مفید خاک عمل نموده، بافت خاک را اصلاح کرده و از این طریق حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد.

فارسی