محصولات / کودهای امکس / بومو


امکس بومو

کود کاملا محلول در آب بومو با تامین هم زمان مقدار کافی عنصر بور و مولیبدن تولید دانه های گرده ی بارور در گیاهان مختلف را ضمانت می نماید. عنصر بور در انتقال قند و ساخت مواد دیواره ی سلول ها نقش موثر دارد و کمبود این عنصر روی گیاهانی مثل دانه های روغنی، انگور، پنبه، کلم، گیاهان ریشه ای و سبزیجات اثر دارد.

فارسی