محصولات / کودهای امکس / آمینور


امکس آمینور

ترکیب مایعی از اســیدهای آمینه ضروری برای رشــد گیاهان اســت. گیاه با دسترسی به اســیدهای آمینه آماده مصرف می تواند انرژی خود را صرف رشد بهینه و بالاترین کیفیت محصول نماید.

فارسی